خاکورزي حفاظتي روشي نوين براي خاکورزي است که در آن تاکيد بر حفاظت خاک در مقابل فشردگي و فرسايش است.

حفظ رطوبت خاک، حفظ بقاياي گياهي، کاهش انرژي مصرفي، کاهش زمان اجراي عمليات، کاهش نيروي کار و ادوات و هزينه عمليات خاکورزي از مزاياي اين روش است.

استفاده از خاکورز مرکب (chisel plough)، نياز به ادواتي چون گاوآهن، ديسک و لولر را از بين مي برد.