سیلاژبگر گرد (ORS2)
سیلاژبگر تونلی (USM1)
بیلر مکعبی (PT165)
ماشین بیلر استوانه ای (PRF)