پلاستیک کش صیفی جات (ML)
ماشین بذرکار پلاستیک کش صیفی جات (SML)